Klimatkompensation

Klimatkompensation

På våra resor inkluderar vi klimatkompensation för flygresan, till och från resmålet. Hela koldioxidutsläppet som flygresan genererar, klimatkompenseras för. Detta görs genom stöd till ett projekt som utvecklats av South Pole, världens största utvecklare av klimatprojekt. Läs mer om projektet nedan.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser.
Det är främst företag och organisationer som väljer att klimatkompensera hela eller delar av sin klimatpåverkan, men privatpersoner kan också klimatkompensera sin klimatpåverkan från t.ex. flygresor.

Klimatkompensation innebär att utsläpp som inte kan minska genom egna åtgärder kompenseras för genom att man bidrar till utsläppsminskningar någon annanstans. Det finns flera viktiga kriterier som klimatkompensation ska uppfylla, t.ex. att utsläppsminskningarna ska vara additionella, d.v.s. att de inte hade skett utan tillskottet från klimatkompensationen, samt att utsläppsminskningarna ska vara verifierade av en tredje part, t.ex. Gold Standard. Klimatkompensation kan ses som ett viktigt verktyg i den globala klimatomställningen genom att stödja utvecklingsländer i utveckling av klimatfrämjande projekt inom t.ex. energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.

Det är viktigt att poängtera att klimatkompensation inte är ett alternativ utan ett komplement till egna åtgärder för att reducera sin klimatpåverkan.

Klimatkompensation enligt Gold Standard

Gold Standard är en global ideell stiftelse som grundades av bland andra WWF i syfte att skapa en certifieringsstandard som uppfyller strikta kriterier när det gäller klimatnytta men också med avseende på andra sociala och miljömässiga aspekter. För att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling bör klimatfrämjande åtgärder också bidra till andra mål såsom ren energi, rent vatten, god hälsa och ökat välstånd.

Mot bakgrund av detta har den nya standarden Gold Standard for the Global Goals utformats. Idén är att påskynda omställningen i enlighet med såväl Parisavtalet som hållbarhetsmålen och att fler projekt kan kvantifiera, certifiera och maximera sin påverkan.
För mer information läs mer på deras hemsida www.goldstandard.org 

Om South Pole

South Pole är ett ledande bolag inom klimat- och hållbarhetstjänster och har världens största portfölj av klimatkompensationsprojekt. South Pole erbjuder tjänster inom projektutveckling av klimatprojekt i utvecklingsländer, klimat- miljö- och hållbarhetsrapportering, beräkningar av investeringars klimatpåverkan, elcertifikat för förnybar energi, samt åtgärdsprogram för att öka engagemang hos de anställda. 
Läs mer om South Pole på deras hemsida www.southpole.com och följ dem på Twitter @southpoleglobal.

Klimatprojekt vi stödjer

 
Nanyang Danjiang Solar Cookers i Kina

I länet Xichuan i Henanprovinsen på den kinesiska landsbygden uppskattas 76,4 % av befolkningen använda sig av koleldade spisar som främsta energikälla. Spisarna genererar skadliga koldioxidutsläpp och kräver stora mängder ved och kol. Detta projekt möjliggör för hushållen att byta ut de traditionella kolspisarna mot solenergispisar som är 50 % mer effektiva. 48 000 spisar har distribuerats till sju olika städer i länet Xichuan. Lokalbefolkningen har nu ett renare och effektivare sätt att laga mat och den hälsofarliga soten och dåliga inomhusluften har avtagit. Då spisarna är kostnadsfria spara lokalbefolkningen kostnaden för bränsle, som de nu istället kan lägga på att förbättra sin levnadsstandard.

Projektet är certifierat enligt Gold Standard. Läs mer om projektet här som PDF.

Detta har vi kompenserat :

 

2019: Kvartal 1 – Öppna PDF här >>

2019: Kvartal 2 – Öppna PDF här >>

2019: Kvartal 3 – Öppna PDF här >>

2019: Kvartal 4 – Öppna PDF här >>