Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring ingår ej i resans pris. Vi samarbetar med och förmedlar Goudas avbeställningsförsäkringar.

Priset för avbeställningsförsäkringen är 6 % av resans pris och betalas tillsammans med anmälningsavgiften.

Avgiften återbetalas ej vid avbeställning av en bekräftad resa.

Den som tecknar försäkringen måste ha fyllt 18 år och vara stadigvarande bosatt i Norden. 

Försäkringen börjar gälla då premien är betald och upphör att gälla när flygplanet lyfter från marken. Åker du bil slutar försäkringen att gälla när du passerar gränsen eller om du åker båt så slutar försäkringen att gälla när du lämnar hamnen.

Om inte annat avtalats med Gouda ska försäkringen tecknas och betalas tillsammans med anmälningsavgiften/depositionen för resan eller arrangemanget ska betalas. Försäkringen kan inte tecknas eller betalas senare än tre dagar före det att en resa eller ett arrangemang påbörjas.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller för din andel av de avbeställningskostnader som ska betalas enligt researrangörens gällande avbeställningsvillkor, om du eller en medförsäkrad är förhindrad att göra en resa eller om syftet med resan inte kan fullföljas på grund av:

 • Akut sjukdom och olycksfall eller dödsfall som drabbar dig, nära anhörig, medresenär eller någon du avser att besöka.
 • Annan plötslig och oförutsedd händelse som medför att du inte rimligen kan genomföra den planerade resan, t.ex. om beviljad semester dras in, om ditt hem drabbas av brand, översvämning eller inbrott eller om ditt husdjur drabbas av allvarlig sjukdom.
 • Orsaken till avbeställningen ska ha inträffat efter det att försäkringen tecknats och betalats.
 • Du måste också på ett betryggande sätt kunna styrka orsaken till avbeställningen genom intyg från ojävig läkare, polis, arbetsgivare eller intyg från berörd myndighet eller liknande. Av intyg ska orsaken till avbokningen framgå.
 • Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan/arrangemanget skulle ha påbörjats.
 • Endast en försäkring kan tecknas per person/grupp/resa/arrangemang

FÖRSÄKRINGEN LÄMNAR INTE ERSÄTTNING

 • Om ersättning kan lämnas från annat håll enligt resevillkor, lag författning, konvention, resegaranti eller skadestånd.
 • Om ersättning har lämnats från annan försäkring.
 • Av arrangör inställd resa eller arrangemang.
 • Om orsaken till avbeställningen är ett redan befintligt medicinskt tillstånd som visat symptom och/eller behandlats senare än 6 månader före försäkringen började gälla.
 • Om orsaken till avbeställningen är graviditet eller förlossning. Försäkringen gäller dock vid medicinska komplikationer som oförutsett uppstår innan den 32:a graviditetsveckan.
 • Försäkringen gäller inte om resan beställts mot medicinsk avrådan.
 • Vid konkurs eller myndighets ingripande.
 • Om orsaken till avbeställningen är att för resan nödvändiga handlingar saknas eller inte är fullständiga t.ex. pass, visum, vaccinationer eller liknande.
 • För flygskatter om dessa är återbetalningsbara från resebyrå/flygbolag.
 • För strejk som utbrutit eller varslats innan försäkringen tecknades.

Besök Gouda Reseförsäkrings hemsida på https://www.gouda-rf.se för mer information och villkor.